Blog

Dopuszczalność dowodów uzyskanych w sposób bezprawny w postępowaniu rozwodowym: Część II
Dopuszczalność dowodów uzyskanych w sposób bezprawny w postępowaniu rozwodowym: Część I
Jak uregulowana jest dzierżawa w Kodeksie Cywilnym?
Czym są autorskie prawa zależne?
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji z jej majatku
Pokrewieństwo a Powinowactwo: Kluczowe różnice i skutki prawne
Czy można odwołać zarządcę sukcesyjnego?
Jak zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy?
Na czym polega prawo zastawu?
O wyroku zaocznym słów kilka...
Zasady i wymiar przyznawania urlopu macierzyńskiego
Zasady nabycia odprawy pośmiertnej

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej

Śmierć najbliższego członka rodziny to zawsze głęboko bolesne i trudne doświadczenie, które oprócz emocjonalnego ciosu może przynieść także konsekwencje m...Więcej

Jakie są przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego?
Kto może mieć dostęp do naszej dokumentacji medycznej?
Zgoda na dokonanie czynności prawnej wyrażona przez przedstawiciela ustawowego — czyli co się dzieję, gdy zawrzemy umowę z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo?
Jakie są podstawy wydziedziczenia?
Pojęcie rażącego wygórowania kary umownej
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Relacje rodzinne i osobiste bywają skomplikowane. Czasami dochodzi do sytuacji, w których potencjalny spadkobierca decyduje się zrzec dziedziczenia po przyszłym ...Więcej

Czy obowiązek alimentacyjny wobec dziecka upada w momencie osiągnięcia przez niego określonego stopnia wykształcenia?
Lampki Choinkowe a Ochrona Dóbr Osobistych.
Umowa opcji na gruncie polskiego prawa.
Czy nagranie rozmowy utrwalone bez wiedzy drugiej strony może stanowić dowód w sprawie cywilnej?
Jakie są prawnie dopuszczalne powody zmiany imienia i nazwiska ?
Zakupy na black friday a nasze prawa — czym jest umowa zawarta odległość i jakim jest termin na jej odstąpienie?
Dodatkowa podstawa odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy — czyli czym jest gwarancja przy sprzedaży?
Podstawowa umowa w stosunkach kredytowych — czyli czym jest umowa pożyczki na gruncie Kodeksu cywilnego?
Czym jest działalność nieewidencjonowana?
Kodeksowa możliwość naprawy błędu po stronie podmiotowej — czyli analiza instytucji dopozwania z art. 194 KPC.
Różnica pomiędzy pojęciami stan nietrzeźwości i stanu wskazującego na spożycie alkoholu w kontekście polskiego Kodeksu karnego.
Zabezpieczenie realizacji wierzytelności — czyli czym jest umowa poręczenia ?
Przekazanie wiedzy specjalistycznej — czyli czym jest umowa know - how?
Zabezpieczenie na stare lata - czyli czym jest umowa dożywocia?
Czym jest umowa NDA?

Czym jest umowa NDA?

Ochrona przepływu danych poufnych oraz informacji, nierzadko będącymi tajemnicami przedsiębiorstwa, to jedno z największych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w ...Więcej

Pokrewieństwo a powinowactwo na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Przywrócenie terminu na gruncie KPC.
Umowa spedycji w polskim prawie cywilnym.
Najbardziej powszechna forma zabezpieczenia wykonania umowy — czyli czym jest zadatek na gruncie Kodeksu Cywilnego ?
Katalog przykładowych dóbr osobistych człowieka — czyli omówienie art. 23 Kodeksu Cywilnego.
Definicja zobowiązania — czyli wyjaśniamy jedno z najważniejszych pojęć na gruncie cywilistyki.
Analiza art. 36 (2) Kodeksu Pracy  - czyli czy pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ?
Art. 13 Kodeksu Pracy - czyli co oznacza pojęcie godziwego wynagrodzenia za pracę?
Kluczowy krok na drodze do zawarcia umowy — czyli czym jest oferta na gruncie polskiego prawa?
Zakup nieruchomości przez obcokrajowca
Usługi cyfrowe - Regulacja reklamy w Internecie