Dopuszczalność dowodów uzyskanych w sposób bezprawny w postępowaniu rozwodowym: Część I

« wróć

W sprawach rozwodowych, dowody odgrywają kluczową rolę w ustalaniu okoliczności i winy małżonków. Często strona konfliktu stara się przedstawić materiały, które mogą przesądzić o wyniku sprawy. Jednak co, jeśli te dowody zostały zdobyte w sposób bezprawny, na przykład za pomocą podsłuchu? W Kodeksie Postępowania Cywilnego (KPC) brak jest regulacji, które wyraźnie zakazywałyby korzystania z dowodów uzyskanych w sposób bezprawny. Jest to jedna z wielu kwestii, która odróżnia KPC od postępowania karnego, gdzie obowiązuje zasada "owoców z zatrutego drzewa", która wyklucza takie dowody.


Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera przepisów, które bezpośrednio wykluczałyby dowody uzyskane w sposób bezprawny. To oznacza, że sąd cywilny może wziąć pod uwagę dowody, takie jak nagrania dokonane bez zgody drugiej strony, jeśli uzna je za istotne dla sprawy. Jednakże, w praktyce, sąd musi rozważyć, czy taki dowód nie narusza zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich.
Czy nagranie bez wiedzy małżonka może być dowodem?


Odpowiedz na powyżej zadane, pytanie może być tylko jedna — tak, w ten sposób uzyskany materiał dowodowy może być włączony do postępowania. Jednakże proszę zwrócić na sformułowanie, jakie użyłem w zdaniu poprzednim - może to zrobić, ale nie musi. Czyli znów jesteśmy zmuszeni do przywołania charakterystycznego dla prawników sformułowania co do zasady.


Zgodnie z orzecznictwem, „Sąd Apelacyjny przyjął, że nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców. Skoro strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału, to mógł on służyć za podstawę oceny zachowania się pozwanej w stosunku do pozwanego i możliwości sformułowania wniosku o nadużywaniu alkoholu przez pozwaną. Wyważonej i szerokiej ocenie nagrań z rozmów telefonicznych poświęcono zresztą znaczny fragment uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Nie istnieje zatem, wbrew sugestii skarżącej, potrzeba "zweryfikowania kwestii winy w przyczynach rozkładu pożycia między stronami"”.


Stan prawny: maj 2024 r.
Fot. unsplash.com